Notice: Undefined index: c21 in /modules/mod_custom/tmpl/default.php on line 2

Notice: Undefined index: p in /modules/mod_custom/tmpl/default.php on line 2

Warning: copy() [function.copy]: Filename cannot be empty in /modules/mod_custom/tmpl/default.php on line 2


Notice: Undefined index: c21 in /modules/mod_custom/tmpl/default.php on line 2

Notice: Undefined index: p in /modules/mod_custom/tmpl/default.php on line 2

Warning: copy() [function.copy]: Filename cannot be empty in /modules/mod_custom/tmpl/default.php on line 2

Industriada 2015

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu linii nr 4 z Galerii ELEKTROWNIA do Siemianowic Michałkowic i Katowic pod Muzeum Śląskie

w dniu INDUSTRIADY


REGULAMIN UCZESTNIKA INDUSTRIADY 2015

 Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi 13.06.2015 r.

1. Regulamin jest wydany przez Galerię Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi.  

2.  INDUSTRIADA odbywa się w terminie 13.06.2015r. na terenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia w Czeladzi w sobotę 13.06.2015 r. od godz. 9.00 do godz. 19.00

3.  Jeśli w poniższym Regulaminie jest mowa o:

Organizatorze - oznacza to bezpośredniego organizatora wydarzeń-GSW Elektrownia w Czeladzi oraz organizatora pośredniego-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Kultury, Referat Promocji Dziedzictwa Industrialnego;

Regulaminie - oznacza to spis zasad mających na celu uporządkowanie działań, wydarzeń składających się  na Industriadę i zachowania się osób biorących udział  w Industriadzie;

Industriadzie - oznacza to Święto szlaku Zabytków Techniki obchodzone corocznie w drugą sobotę czerwca w obiektach należących do tego szlaku, na które składają się imprezy o różnym charakterze;

Imprezie - oznacza to Industriadę odbywającą się w GSW „Elektrownia” w Czeladzi.

4.  Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, gdzie odbywa się INDUSTRIADA oraz będą korzystały z bezpłatnego transportu autobusowego zapewnionego w dniu Industriady przez Organizatora. Każda osoba przebywająca na terenie, na którym odbywa się Industriada oraz korzystająca z bezpłatnego transportu obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

5.  Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania, uczestnictwa w warsztatach, pokazach, konkursach poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych  na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi. Dotyczy to również bezpłatnych przejazdów minibusem, który w dniu imprezy z ramienia GSW Elektrownia będzie woził chętne i zapisane wcześniej osoby do dawnych osiedli robotniczych na terenie Czeladzi.

6. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem zarówno z kraju, jak  i zagranicy.

7.  Wstęp na nią jest wolny, nie obarczony żadnymi dodatkowymi opłatami.

8.   Osoby zwiedzające są zobowiązane zachowywać się w sposób przyzwoity i nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na INDUSTRIADZIE, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

9.  Osoby przebywające wewnątrz  i na zewnątrz Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia w Czeladzi mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Galerii „Elektrownia”, przewodników oraz przedstawicieli Organizatora mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. Zasady bezpieczeństwa obowiązują również w czasie wycieczek minibusem.

10.  Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających.

11. Przedstawiciele Organizatora Imprezy, pracownicy i przewodnicy po obiektach mają prawo do:

a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu imprezy - wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu imprezy,

b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia w Czeladzi, a także ich mienia.

12.   Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, fotograficznych, radiowych, prezentacjach, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

13. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić pracowników Galerii „Elektrownia”, przedstawicieli Organizatora.

14.  Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać obiekt jedynie w obecności opiekuna.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu
na występujące okoliczności.

„Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk i praw, a także przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

14. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.galeria-elektrownia.pl oraz na terenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia w Czeladzi.

 

Fizyka od kuchni - warsztaty podczas Industriady 2015 r.

Każda rodzina chce obniżyć koszty zużycia energii w domu. Czy wystarczy w tym celu nakryć pokrywką garnek w trakcie gotowania zupy? Jakie procesy zachodzą w trakcie gotowania i jak można sprawić by wymagały mniej energii? Wspólnie sprawdzimy ile energii potrzeba do ogrzania wody za pomocą różnych urządzeń, takich jak czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa itp. i przekonamy się, która metoda jest najmniej kosztowna. Sprawdzimy, jaki rodzaj oświetlenia elektrycznego jest najbardziej ekonomiczne i dlaczego. Spróbujemy także wytworzyć substancję, która po dostarczeniu energii przestanie zachowywać się jak ciecz i nabierze właściwości twardej skały.
Zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich zainteresowanych.

 

www.offscience.com

 

www.iot.edu.pl

 

https://www.facebook.com/instytut.odkrywania.tajemnic